BIM projektování vozovek

Plateia je profesionálním 3D BIM softwarovým řešením pro návrh a rekonstrukce pozemních komunikací. Pomocí integrovaného flexibilního dynamického datového modelu programu, podporuje pracovní postupy a procesy digitalizace s plnou podporou standardizovaného datového formátu IFC.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Pečlivě navržené uživatelské rozhraní a postup práce jsou v souladu s projekční praxí při návrhu i rekonstrukci pozemních komunikací. Díky tomu se uživatel v programu Plateia rychle orientuje a rychle se učí pracovním postupům.

Od počátečního až po detailní návrh

Plateia disponuje nástroji podporujícími celý procesu návrhu. A to od předběžného/počátečního návrhu až po detailní finální návrh. Tedy od prvotního zpracování geodetických dat, přes tvorbu složitých 3D modelů povrchů a pozemních komunikací společně s aplikací analytických nástrojů, až po tvorbu výkresové dokumentace do nejmenšího detailu a jejího publikování.

Funkce

Digitální model terénu (DTM)

Plateia disponuje vlastním nástrojem pro modelaci podrobného digitálního terénu (DTM), který je dlouhodobě nativně součástí softwarového portfolia CGS Labs. Digitální model terénu (DTM) je možné tvořit na základě různých dat: datové soubory totálních stanic, s využitím bodů DWG, lomových hran, bloků atd. Tímto získáváte volnost volby CAD platformy, a to od běžného AutoCADu anebo BricsCADu PRO, včetně možnosti volby Autodesk Civil 3D a BricsCAD (V20 nebo novější), od kterých je možné převzít povrchy v nich vymodelované, jako základ pro Váš projekt.

Svahování a zemní tělesa

Vytváření složitých svahů s vícero podmínkami pro výkop a násyp dává uživateli možnost pokrýt různé návrhové scénáře a požadavky na geometrii pro všechny druhy projektů pozemních komunikací, od jednoduchého návrhu polní či lesní cesty až po složitý návrh geometrie křižovatky, včetně okružní. K vytváření plošných staveb a zemních těles objektů jako jsou rybníky, parkovací plochy, ale také i liniové stavby včetně pozemních komunikací, železničních tratí, říčních toků, kanálů a dalších je také možné efektivně využít nástroje zemních těles řešení CGS Labs Plateia.

Výkonné nástroje pro návrh geometrie

Řešení Plateia poskytuje širokou škálu pokročilé tvorby návrhu geometrie trasy, profilu a nástrojů pro jejich úpravy. Zahrnují nástroje pro návrh a plnou editaci vrcholů tečnového polygonu P(V)I, plovoucích a pevných prvků a návrhy pomocí pokročilých nástrojů geometrií vycházejících z již na místě existujících prvků trasy, které musí projektant zohlednit.

Plateia nabízí také možnost tvorby nejvhodnějšího směrového řešení (tzv. metodou Best-Fit) na základě zaměřené stávající středové osy anebo hran vozovky. Funkce výpočtu klopení obsahuje komplexní paletu možností pro jeho definici a samozřejmě i editaci.

Plateia podporuje několik definic klopení a možností řídících bodů podle různých evropských standardů (včetně českých), dále řadu lokalizovaných popisků, výkazů a možností exportu dat. Plateia tak nabízí flexibilitu pro pokrytí široké škály požadavků uživatelů i při tvorbě projektů pro zahraniční partnery.

Křižovatky a okružní křižovatky

Plateia uživateli nabízí automatizovaný návrh křižovatek, včetně okružních na základě geometrie vozovky definované její osou, profilem a klopením.
Funkce 3D křižovatky pak automaticky upravuje sekundární silniční profil a parametry klopení s odpovídajícími uživatelsky definovanými nárožími křižovatky.
Výsledkem automatizovaného návrhu křižovatky je podrobná 3D geometrie pro stykové i průsečné křižovatky. K přizpůsobení 3D geometrie křižovatek se využije s výhodou režim úpravy.

3D povrch a 3D objemový model

3D modely pozemních komunikací v řešení Plateia jsou generovány jako 3D povrchy či 3D objemové modely (3D solid). 3D model povrchu vozovky je sestaven automaticky z 3D hran vozovky a modelu terénu anebo může být sestaven funkcí zemních těles. 3D objemový model je pak vytvořen na základě ploch příčných řezů, kde je možné definovat materiály skladby a objektů příčného řezu jako rozšířená data (BIM atributy / negrafické informace).

Pomocí těchto 3D těles (3D solid) můžeme také jednoduše modelovat tvarově složité objekty jako jsou tunely, mosty apod. Tato 3D tělesa lze vytvářet samozřejmě také podél oblouků a přechodnic. Všechny takto vytvořené 3D modely, včetně rozšiřujících atributových dat (dodaných negrafických informací), lze importovat do aplikací jako je Autodesk Infraworks, Navisworks a lze je použít v různých pracovních BIM postupech a dalších BIM prohlížečích apod.

Podrobný návrh a editace příčných řezů

Plateia poskytuje pokročilé funkce podrobného návrhu a editace příčných řezů pozemních komunikací bez téměř žádných geometrických omezení finálního návrhu do nejmenšího detailu. Přidání paralelních těles vozovek, cyklostezek a chodníků do jednoho zobrazení příčného řezu dává projektantovi plnou kontrolu nad geometrií těchto těles, a především jejich vzájemným napojením a také i nad dalšími objekty infrastruktury v tomto prostoru, které projekt vyžaduje. Plateia umožňuje tyto oblasti a objekty definovat s ohromující přesností do nevídaných podrobností velice jednoduše a intuitivně, jako žádné jiné dostupné řešení na trhu. V neposlední řadě je dynamický model mezi situací, podélným profilem a příčnými řezy propojen i ve směru od příčných řezů, přes podélný profil a situaci.

Výkazy kubatur a zemních prací (QTO)

Plateia obsahuje nástroje pro materiálové kalkulace a výpočet kubatur zemních prací, stejně tak možnost exportovat tato QTO data a vytvářet vlastní rozpočtové položky. Plateia Vám zároveň umožnuje propojit materiály v modelu definované rozpočtovým softwarem, čímž zkracuje významně čas pro přepočet odhadů nákladů při změnách v projektu.

Rozhledy a délka rozhledu pro zastavení

Nástroj rozhledových poměrů a délky rozhledu pro zastavení poskytuje grafickou analýzu vzdálenosti viditelnosti potřebnou k bezpečnému zastavení vozidla pohybujícího se konstrukční rychlostí dané komunikace. Tím Plateia usnadňuje plánování, aby nedocházelo ke kolizím s jinými nepohyblivými předměty bránícími rozhledu v trase pohybu vozidla.

Nástroje pro rekonstrukce/rehabilitace pozemních komunikací nabízejí výkonné možnosti využití regresní analýzy pro nejvhodnější přizpůsobení směrovému návrhu, včetně návrhu nivelety na základě existujících údajů o směrovém řešení trasy anebo hrany pozemní komunikace.
Možnost porovnání stávajícího klopení komunikace s nově provedenými výpočty klopení s plnými možnostmi editace, poskytuje projektantům potřebné nástroje k vyřešení náročných geometrických úloh, se kterými se mohou setkat.
Výsledkem integrovaných nástrojů rekonstrukcí a rehabilitací pozemních komunikací pro výpočet množství odebíraného materiálu anebo pro výpočet množství materiálu potřebného k doplnění je nová 3D geometrie datově propojená s informacemi výkazů kubatur materiálů (QTO).

RAKOUSKO Österreichischen Richtlinien für Linienführung von Straßen RVS 3.23.
BOSNA a HERCEGOVINA Smjernice za projektovaje, građenje, održavanje i nadzor na putevima, 2005.
CHIORVATSKO Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)
ČESKÁ REPUBLIKA Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6101
NĚMECKO Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, RAL 2012, RAA-2008, RASt-06
POLSKO Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU 43/1999 Rizp. 430
SRBSKO Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni oobjekti i drugi elementi javnog puta, Službeni glasnik RS, br 50/2011; JUS (UL SFRJ 35/939, 26.06.1981
SLOVINSKO Pravilnik o projektiranju cest, UL RS 91/9303, 14.10.2005
MAĎARSKO Partially implemented.
Pro informace o dalších normách specifických pro danou zemi nás prosím kontaktujte!

Autosign je profesionální softwarové řešení pro návrh dopravního značení (DIO) v CAD prostředí.
Program vytváří detailní situační výkresy ve 2D i ve 3D včetně výkazů. Autosign obsahuje rozsáhlé knihovny svislého (SDZ) a vodorovného značení (VDZ), včetně podélných čar a dopravních stínů, specifických pro danou zemi (včetně českého obsahu).

*Autosign je k dispozici samostatně a také v ucelených řešeních Plateia Ultimate a Professional.

Autopath je profesionální řešení pro analýzu vlečných křivek vozidel. S Autopath můžete snadno a rychle simulovat manévry vozidel a zkontrolovat průjezdnost silniční sítě a Vašich projektů: na silnicích, stykových a průsečných křižovatkách, točnách, výhybnách, podjezdech, nadjezdech, letištních plochách atd. [více o Autopath]

*Autopath je k dispozici samostatně a jako součást uceleného řešení Plateia Ultimate.

Google Mapy & Google Street View

Funkce importu Google Map řešení CGS Labs usnadňuje import rastrových obrázků, ale také i údajů o nadmořských výškách vybraného území z Google Map přímo do DWG výkresu ve vybraném souřadnicovém systému (včetně S-JTSK). Tohoto můžete s výhodou využít např. u koncepčních návrhů apod. K dispozici Vám je také funkce Google Street View, která uživateli umožňuje interaktivní zobrazení vybrané oblasti v prostředí Vašeho CAD řešení z Vašeho pohledu.

Export do Google Earth

Model vyprojektované pozemní infrastruktury v Plateia BIM (3D solid) je k tomu určeným nástrojem možné rychle vizualizovat přímo do aplikace Google Earth. To umožňuje prezentovat projekt v prostředí, které uživateli zajistí výjimečný vizuální pohled na projekt zasazený do současného stavu v místě, s pohledy do okolí, a to zcela bez potřeby zakoupení specializovaného vizualizačního software.

Řešení CGS Labs poskytují rozsáhlou podporu BIM dat, bez omezení CAD platformou uživatelem používanou. 3D modely pozemních komunikací, železnic anebo říčních toků a kanálů jsou generovány jako velice detailní 3D objekty (typu solid) s rozšířenými metadaty BIM (atributy) přímo k daným objektům připojeným anebo jako data více povrchů pro využití v počítači naváděnými stavebními stroji apod.
Plateia disponuje Správcem vlastností pro přidávání a změnu metadat objektů 3D těles, což umožňuje kompatibilitu v rámci COBie (Construction Operations Building Information Exchange).
3D modely řešení Plateia a data atributů lze exportovat do datového formátu IFC. Formát exportu IFC je samozřejmě pravidelně aktualizován podle specifikací buildingSMART International, jehož je CGS Labs součástí.
Integrovaný nástroj pro detekci kolizí přímo v programu umožňuje projektantům vyhledávat možné kolize mezi vybranými 3D tělesy již v samotném výkresu, čímž šetří projekční čas na export modelů a vytváření analýz kolizí v aplikacích třetích stran mimo prostředí používaného CAD a jejich následné zpětné vyřešení. Čímž šetří také případné náklady na pořízení takovéhoto software.

InfraCloud je rozšíření automatického rozpoznávání mračen bodů do řešení pro návrh a rekonstrukce vozovek PLATEIA. Je určen pro automatickou extrakci prvků z mračen bodů a vytváření geometrie 3D silničních koridorů se svými specifickými prvky, jako jsou vozovka, krajnice, obrubníky, příkopy apod.

Kromě geometrie samotné jsou připojena také data atributů. Rozšíření InfraCloud čte data mračen bodů – nejčastěji používaný formát las. Po stanovení charakteristických bodů v mračnu následuje sémantické rozpoznání prvků, které jsou nejlépe definovány těmito charakteristickými body. Tyto prvky nejprve reprezentují návrhové linie jako objekty s přidruženými atributy, které představují prvky koridoru vozovky.

V dalším kroku PLATEIA vygeneruje 3D BIM silniční koridor jako solid objekty, které jsou základem pro export do souborů IFC, tedy otevřeného souborového BIM formátu.

Rozšíření InfraCloud je již k dispozici. Pro více informací nás kontaktujte na info@cgs-labs.cz.

                   

Podporované jazyky – lokalizace

 • čeština
 • angličtina (mezinárodní)
 • angličtina (USA-AASHTO)
 • němčina
 • rakouská němčina
 • chorvatština
 • maďarština
 • polština
 • srbština
 • slovinština

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 – 2024 (mimo AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 – 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM a Ultimate V22 – V24

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Vyberte verzi podle svých potřeb

Řešení Plateia Vám je k dispozici jako samostatná nebo síťová licence, formou pronájmu či jako trvalá. Řešení Plateia je dále rozděleno dle funkcí do třech verzí, ze kterých si může zájemce zvolit dle svých potřeb a požadavků.

 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Nástroje výpočtu klopení
 • 3D modelování pozemních komunikací
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Rozhledy a délka rozhledu pro zastavení
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • 2D a 3D návrh křižovatek
 • Návrh okružních křižovatek
 • Návrh ostrůvků křižovatky
 • Modelování nároží křižovatek
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Výpočet rozhledových poměrů
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terénu
 • 2D dopravní značky a značení (Autosign Professional)
 • 3D/BIM dopravní značky a značení & vizualizace (Autosign Ultimate)
 • Software pro analýzu vlečných křivek vozidel (Autopath Professional)
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, and BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu do Google Earth
 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Nástroje výpočtu klopení
 • 3D modelování pozemních komunikací
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Rozhledy a délka rozhledu pro zastavení
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • 2D a 3D návrh křižovatek
 • Návrh okružních křižovatek
 • Návrh ostrůvků křižovatky
 • Modelování nároží křižovatek
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Výpočet rozhledových poměrů
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terénu
 • 2D dopravní značky a značení (Autosign Professional)
 • 3D/BIM dopravní značky a značení & vizualizace (Autosign Ultimate)
 • Software pro analýzu vlečných křivek vozidel (Autopath Professional)
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, and BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu do Google Earth
 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Nástroje výpočtu klopení
 • 3D modelování pozemních komunikací
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Rozhledy a délka rozhledu pro zastavení
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • 2D a 3D návrh křižovatek
 • Návrh okružních křižovatek
 • Návrh ostrůvků křižovatky
 • Modelování nároží křižovatek
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Výpočet rozhledových poměrů
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terénu
 • 2D dopravní značky a značení (Autosign Professional)
 • 3D/BIM dopravní značky a značení & vizualizace (Autosign Ultimate)
 • Software pro analýzu vlečných křivek vozidel (Autopath Professional)
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, and BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu do Google Earth

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

CGS Labs financování


Cenově dostupný způsob, jak zahájit podnikání

Reference

Budoucnost budujeme společně