BIM projektování kolejových tratí

Ferrovia je profesionální BIM řešení pro návrh a analýzu kolejových tratí v souladu se zvyklostmi jednotlivých zemí. Pomocí integrovaného flexibilního dynamického datového modelu programu, podporuje pracovní postupy a procesy digitalizace s plnou podporou standardizovaného datového formátu IFC.

Integrovaný návrh a nástroje údržby kolejových tratí

Ferrovia poskytuje veškeré nástroje potřebné pro směrový návrh osy, nivelety, komplexní návrh a úpravy příčných řezů, výpočet převýšení, vkládání a tvorbu výhybek a propojení kolejových tratí.
Nástroje regresní analýzy aplikovatelné pro osu i niveletu poskytují uživatelům komplexní možnosti pro rekonstrukce kolejových tratí a komplexní data pro využití v počítačově řízených stavebních strojích.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Pečlivě navržené uživatelské rozhraní a pracovní postupy jsou v souladu s projekční praxí kolejářů pro návrh i rekonstrukce kolejových tratí. Uživatel se tak v programu Ferrovia rychle orientuje a učí pracovní postupům.

Funkce

Řešení CGS Labs poskytují rozsáhlou podporu BIM dat, bez omezení CAD platformou uživatelem používanou. 3D modely pozemních komunikací, železnic anebo říčních toků a kanálů jsou generovány jako velice detailní 3D objekty (typu solid) s rozšířenými metadaty BIM (atributy) přímo k daným objektům připojeným anebo jako povrchy pro využití v počítači naváděnými stavebními stroji apod.

Ferrovia disponuje Správcem vlastností pro přidávání a změnu metadat objektů 3D těles, což umožňuje kompatibilitu v rámci COBie (Construction Operations Building Information Exchange).

3D modely řešení Ferrovia a data atributů lze exportovat do datového formátu IFC. Formát exportu IFC je samozřejmě pravidelně aktualizován podle specifikací buildingSMART International.

Integrovaný nástroj pro detekci kolizí přímo v programu umožňuje projektantům vyhledávat možné kolize mezi vybranými 3D tělesy již v samotném výkresu, čímž šetří projekční čas na export modelů a vytváření analýz kolizí v aplikacích třetích stran mimo prostředí používaného CAD a jejich následné zpětné vyřešení. Čímž šetří také případné náklady na pořízení takovéhoto software.

Digitální model terénu (DTM)

Ferrovia disponuje vlastním nástrojem pro modelaci podrobného digitálního terénu (DTM), který je dlouhodobě nativně součástí softwarového portfolia CGS Labs. Digitální model terénu (DTM) je možné tvořit na základě různých dat: datové soubory totálních stanic, s využitím bodů DWG, lomových hran, bloků atd. Tímto získáváte volnost volby CAD platformy, a to od běžného AutoCADu anebo BricsCADu PRO, včetně možnosti volby Autodesk Civil 3D a BricsCAD PRO (V20 nebo novější), od kterých je možné převzít povrchy v nich vymodelované, jako základ pro Váš projekt.

Svahování a zemní tělesa

Ferrovia uživatelům, kromě sofistikovaných kolejářských nástrojů, nabízí také možnosti tvorby zemních těles pro vytváření složitých svahů s vícero podmínkami pro výkop a násyp. Nástroji zemních těles je možné pokrýt různé návrhové scénáře a požadavky na všechny druhy projektů případných přidružených pozemních komunikací od jednoduchého návrhu polní či lesní cesty, obslužné a servisní komunikace atd. Stejně tak je vhodné tyto nástroje s výhodou využít v případě plošných staveb a zemních těles objektů jako jsou, parkovací plochy, skládky materiálu, nádrže apod.

Výkonné nástroje pro návrh geometrických parametrů koleje

Ferrovia poskytuje širokou sadu pokročilých nástrojů tvorby návrhu geometrie osy a profilu včetně nástrojů pro jejich úpravy. Zahrnují nástroje pro návrh a plnou editaci vrcholů tečnového polygonu P(V)I, plovoucích a pevných prvků a návrhy pomocí pokročilých nástrojů geometrií vycházejících z již na místě existujících prvků osy, které musí projektant zohlednit. Dále řešení Ferrovia obsahuje nástroje pro tvorbu různých popisů osy, zpráv a možnosti exportu dat poskytující tolik potřebnou flexibilitu k pokrytí široké škály požadavků projektantů – kolejářů.

Přechodnice

Ferrovia podporuje řadu lineárních a nelineárních přechodnic: klotoidu a řadu dalších, včetně kubické paraboly, upravené kubické paraboly, české kubické paraboly a rumunské paraboly – Imbonatatita. Mezi podporované nelineární přechodnice patří sinusoidy, kosiny, Bloss a inflexní přechodnice. Podle tvaru přechodnice nastavuje program i tvar vzestupnice, tzn., že v případě klotoidy je nastavena lineární vzestupnice a v případě Bloss přechodnice je nastavena nelineární vzestupnice.

Výhybky

Při návrhu výhybek můžete využít výhody automatického vložení výhybky, úpravy parametrů výhybky a automatického přemístění výhybky, pokud je přistoupeno ze strany projektanta ke změně geometrie osy. Zahrnuty jsou různé typy výhybek: přímé výhybky (netransformovatelné), obloukové výhybky, symetrické a křižovatkové výhybky. Vedle předdefinované geometrie výhybek poskytuje katalog výhybek také uživatelům možnost upravovat nebo přidávat výhybky vlastní geometrie.

Nástroje výpisů výhybek umožňují uživateli vypsat parametry a hodnoty do tabulek, a to buď přímo do výkresu anebo do externího souboru.

Kolejové spojky

Pomocí možnosti náhledu geometrie můžete interaktivně vytvářet kolejové spojky mezi souběžnými nebo nesouběžnými železničními tratěmi v přímé nebo v oblouku.
Možnost použití stejného nebo odlišného typu výhybky pro propojení kolejí poskytuje uživatelům širokou škálu možností použité geometrie tak, aby se návrh propojení vtěsnal do prostorově omezených oblastí, s omezenými konstrukčními možnostmi.
Podrobný směrový návrh a možnost úpravy vertikální geometrie propojení v zobrazení podélného profilu jsou přidanou hodnotou ke komplexnímu pohodlnému využití nástrojů kolejových spojek řešení Ferrovia.

Podrobný návrh a editace příčných řezů

Ferrovia poskytuje pokročilé funkce podrobného návrhu a editace příčných řezů kolejových tratí bez téměř žádných geometrických omezení finálního návrhu do nejmenšího detailu. Přidání několika paralelních tratí, nebo paralelních tratí a pozemních komunikací a dalších infrastrukturních objektů do jednoho zobrazení příčného řezu dává projektantovi plnou kontrolu nad geometrií těchto těles, a především jejich vzájemným napojením a také i nad dalšími objekty infrastruktury v tomto prostoru, které projekt vyžaduje. Ferrovia umožňuje tyto oblasti a objekty definovat s ohromující přesností do nevídaných podrobností velice jednoduše a intuitivně, jako žádné jiné dostupné řešení na trhu. V neposlední řadě je dynamický model mezi situací, podélným profilem a příčnými řezy propojen i ve směru od příčných řezů, přes podélný profil a situaci.

3D povrch a 3D objemový model

3D modely kolejových tratí v řešení Ferrovia jsou generovány jako 3D povrchy či 3D objemová tělesa (3D solid). 3D modely povrchů kolejových tratí lze generovat automaticky z 3D geometrie příčných řezů a modelu terénu, nebo je lze tvořit pomocí nástrojů svahování / zemních těles. 3D objemový model je vytvořen na základě planimetrických ploch příčných řezů, kde lze přehledně a jednoduše definovat materiály a objemy jako rozšířená data (negrafické informace) jako součást BIM modelu.
Pomocí 3D objemových těles je možné vytvářet objekty jako tunely, mosty apod. Veškeré tyto 3D objekty včetně rozšiřujících negrafických dat (atributů BIM modelu) mohou být importovány do BIM prohlížecích a koordinačních nástrojů a také Autodesk Navisworks, Infraworks apod. a mohou tak být využity v různých pracovních BIM postupech.

Materiálové kalkulace (QTO)

Ferrovia obsahuje nástroje pro materiálové kalkulace a výpočet kubatur zemních prací, stejně tak možnost exportovat tato QTO data a vytvářet vlastní rozpočtové položky. Ferrovia Vám zároveň umožnuje propojit materiály v modelu definované s rozpočtovým softwarem, čímž zkracuje významně čas pro přepočet odhadů nákladů při změnách v projektu.

Hmotnice

Hmotnice představuje graficky znázorněné materiálové přesuny při návrhu liniové stavby. Schéma hmotnice pomáhá projektantům a dodavatelům pochopit, kde bude na stavbě požadavek na převoz materiálu rostlého terénu a porovnat tak možné úspory jednotlivých návrhů.

Nástroj pro návrh vozovek

Nástroje pro návrh vozovek řešení Plateia jsou součástí uceleného řešení sady Ferrovia Ultimate 4D tak, aby byla uživatelům poskytnuta možnost pro pokrytí potřeby projekce kolejových tratí a vozovek v rámci stejného projektu, jako jsou: železniční přejezdy a křížení (například podjezdy / nadjezdy), přístupové a servisní cesty pro stavbu a budoucí údržbu železnice, městské komunikace a ulice v souběhu či v křížení s tramvajovými tratěmi v uličním prostoru apod.

Horizontální a Vertikální regresní analýza

Ferrovia poskytuje pokročilou a komplexní technologii pro optimalizaci geometrie osy a nivelety pomocí regresní analýzy. Na základě různých geodetických dat a řady editovatelných parametrů na vstupu se následně automaticky generují osy s příslušnými přechodnicemi, což uživatelům umožňuje vytvářet projekty v libovolném měřítku. Podporovány jsou také jednotlivé regresní prvky.

Možnosti převodu geodety zaměřených os kolejových tratí s následným posouzením a úpravami regresních bodů s možnostmi jejich vyloučení či zahrnutí do regresní analýzy vedou k významným vylepšením geometrie osy a nivelety. Rozšířené možností diagramu regresní analýzy podávají uživatelům podrobné informace o obloucích, přechodnicích, použitém převýšení a posunech. Jakmile dojde ke změnám, veškerá regresní data jsou dynamicky aktualizována.

Analýza odsazení objektů od osy s možností fixních bodů

Pomocí nástroje „odsazení prvků“ může projektant ověřit kolmou vzdálenost mezi osou koleje a libovolnými objekty (jako jsou nástupní hrany, zdi, ostění tunelu, technologické objekty a další).

Pro směrový návrh koleje lze využít možnost odstupu mezi pevnými objekty (například podpěry trakčního vedení a další) a osou. Tímto způsobem je zjednodušen návrh optimálního směrového vedení koleje.

Google Mapy & Google Street View

Funkce importu Google Map řešení CGS Labs usnadňuje import rastrových obrázků, ale také i údajů o nadmořských výškách vybraného území z Google Map přímo do DWG výkresu ve vybraném souřadnicovém systému (včetně S-JTSK). K dispozici Vám je také funkce Google Street View, která uživateli umožňuje interaktivní zobrazení vybrané oblasti z pohledu osoby v místě přímo v prostředí Vašeho CAD řešení.

Google Earth - Export

Model infrastruktury řešení Ferrovia BIM (3D solid) lze rychle vizualizovat přímo do aplikace Google Earth. To umožňuje prezentovat projekt v prostředí, které uživateli zajistí výjimečný vizuální pohled na projekt zasazený do současného stavu v místě, s pohledy do okolí a to zcela bez potřeby zakoupení specializovaného vizualizačního software.

Podporované jazyky – lokalizace

 • čeština
 • angličtina (mezinárodní)
 • němčina
 • rakouská němčina
 • maďarština
 • polština
 • srbština
 • slovinština

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 – 2024 (mimo AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 – 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM a Ultimate V21 – V23

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Vyberte verzi podle svých potřeb

Řešení Ferrovia Vám je k dispozici jako samostatná nebo síťová licence, formou pronájmu či jako trvalá. Řešení Ferrovia je dále rozděleno dle funkcí do třech verzí, ze kterých si může zájemce zvolit dle svých potřeb a požadavků.

 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Návrh výhybek
 • Lineární a nelineární přechodnice
 • 3D modelování kolejových tratí
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Nástroj návrhu propojení kolejových tratí
 • Analýza odsazení objektů od osy s možností fixních bodů
 • Podpora pro Plasser&Theurer podbíjecí stroje
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • Import Google Maps georeferencovaných dat přímo do CAD prostředí (DWG)
 • Nástroje pro návrh vozovek
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, a BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu tratě do Google Earth
 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Návrh výhybek
 • Lineární a nelineární přechodnice
 • 3D modelování kolejových tratí
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Nástroj návrhu propojení kolejových tratí
 • Analýza odsazení objektů od osy s možností fixních bodů
 • Podpora pro Plasser&Theurer podbíjecí stroje
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • Import Google Maps georeferencovaných dat přímo do CAD prostředí (DWG)
 • Nástroje pro návrh vozovek
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, a BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu tratě do Google Earth
 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • Návrh výhybek
 • Lineární a nelineární přechodnice
 • 3D modelování kolejových tratí
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Plateia a zpět
 • Regresní nástroj pro návrh trasy a nivelety (metoda Best-Fit)
 • Regresní analýza trasy a nivelety s editačními možnostmi
 • Nástroj návrhu propojení kolejových tratí
 • Analýza odsazení objektů od osy s možností fixních bodů
 • Podpora pro Plasser&Theurer podbíjecí stroje
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • Import Google Maps georeferencovaných dat přímo do CAD prostředí (DWG)
 • Nástroje pro návrh vozovek
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D, a BricsCAD
 • Import a Export LandXML datového formátu
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D modelu tratě do Google Earth

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

CGS Labs financování


Cenově dostupný způsob, jak zahájit podnikání

Reference

Budoucnost budujeme společně