Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti CGS Labs d.o.o. jsme si vědomi hodnoty Vašich osobních údajů, proto pracujeme velmi tvrdě, abychom zajistili řádné zpracování Vašich osobních údajů. Prohlášení správce o ochraně osobních údajů vás informuje o způsobu zpracování Vašich osobních údajů, všech aktualizacích a důležitosti ochrany osobních údajů.
Před odesláním souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si prosím přečtěte následující prohlášení. Ujišťujeme vás, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se všemi nejnovějšími normami a zákony o ochraně osobních údajů.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby nebo jakékoliv informace o fyzické osobě, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby.
Příklady osobních údajů jsou: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, číslo občanského průkazu, identifikační číslo poplatníka, číslo zdravotního pojištění, telefonní číslo, osobní IP, číslo osobního bankovního účtu apod.
Zvláštní kategorie osobních údajů jsou osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby, údaje o odsouzeních za trestný čin a údaje o přestupcích …
Správcem osobních údajů je společnost CGS Labs d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1000 Lublaň, Slovinsko, registrační číslo: 8034150000, DIČ EU. SI 85242225.

Způsob a období, po které budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje, které jsou shromažďovány s Vaším výslovným souhlasem, budou uloženy v elektronické nebo fyzické databázi osobních údajů.
Shromážděné osobní údaje mohou být uchovávány v databázi osobních údajů, dokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo do splnění zákonných požadavků.
Společnost bude pečlivě chránit všechny shromážděné osobní údaje pomocí nejnovějších technických bezpečnostních opatření.

Jaké kategorie osobních údajů shromažďujeme?

Společnost shromažďuje následující kategorie osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Oblast zájmu

Jak používáme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

V souladu s GDPR může společnost spravovat, shromažďovat nebo zpracovávat pouze Vaše osobní údaje:

 • Pokud dal subjekt výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
 • Je-li zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje;

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, pro které je vyžadován Váš výslovný souhlas, jsou spravovány, shromažďovány a zpracovávány pouze pro následující účely:

 • Odpovědi na otázky a dotazy zákazníků

Na našem webu vám nabízíme možnost položit nám otázku pomocí kontaktního formuláře. Pokud jste společnosti zaslali dotaz nebo žádost, společnost CGS Labs d.o.o. používá Vaši e-mailovou adresu a jméno (titul) pouze za účelem přípravy odpovědi na otázku nebo nabídku.

V každém případě Vaše osobní údaje nesdílíme ani neprodáváme třetí straně bez předchozího upozornění a Vašeho výslovného souhlasu.

 • Novinky, školení, akce a veletrhy CGS Labs

Na našich webových stránkách Vám prostřednictvím kontaktního formuláře nebo kontaktních informací zveřejněných na našich webových stránkách nabízíme možnost přihlásit se k odběru novinek o softwaru CGS Labs, organizovaných školeních, akcích a veletrzích. Klíčovým účelem zpracování osobních údajů je poskytovat Vám aktuální informace. Pokud jste k tomuto účelu udělili souhlas s přijímáním těchto oznámení, použijeme Vaši e-mailovou adresu a / nebo telefonní číslo, jméno a příjmení, pozici, název společnosti a adresu.

 • Reklama a marketing

Naše společnost použije Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, adresu, oblast zájmu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) k provádění marketingových a reklamních aktivit. Mezi marketingové a reklamní činnosti patří:

 • zobrazování přizpůsobeného obsahu na webu CGS Labs d.o.o,
 • zasílání personalizovaných reklam podle oblasti Vašeho zájmu,
 • zasílání personalizovaných speciálních nabídek,
 • účast na loteriích a propagačních aktivitách CGS Labs d.o.o.

Vaše osobní údaje nepůjčíme ani neprodáme žádné třetí straně bez Vašeho předchozího výslovného písemného souhlasu. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat žádným jiným způsobem, který není slučitelný s těmito účely.

Právo odvolat souhlas

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat pro jeden nebo všechny účely zpracování Vašich osobních údajů.
Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním písemného prohlášení na adresu: CGS Labs doo, Brnčičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovinsko, nebo zasláním e-mailu na adresu info@cgs-labs.cz.
V případě odvolání Vašeho souhlasu společnost bezodkladně zastaví zpracování shromážděných osobních údajů.

Vaše práva podle GDPR

GDPR Vám poskytuje následující práva:

Právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat, aby správce údajů okamžitě vymazal Vaše osobní údaje, pokud Vaše údaje již nejsou nutné, Vaše údaje byly zpracovávány nezákonně nebo již nesplňují zákonný důvod, pro který byly Vaše osobní údaje shromážděny.

Právo na opravu

Máte právo požadovat, aby správce aktualizoval nebo opravil Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje. Správce provede opravu neprodleně.
Správce údajů je povinen Vás informovat v případě opravy, doplnění nebo vymazání Vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají:

 • pokud zpochybníte přesnost osobních údajů, které se Vás týkají, po dobu, která správci údajů umožní ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je nezákonné a Vy odmítáte vymazat osobní údaje a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;
 • správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků, nebo
 • pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad Vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje zpracovány – kromě uložení – pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany práv nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli správci.
Máte právo na přenos svých osobních údajů přímo od správce jinému správci.

Právo vznést námitku

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo informování, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely marketingu nebo informování. V případě Vaší námitky správce okamžitě zastaví zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové nebo informační účely.

Všechna práva podle GDPR lze uplatnit zasláním písemné žádosti na adresu CGS Labs d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovinsko, nebo zasláním e-mailu na adresu info@cgs-labs.cz.

Právo na přístup

Máte právo na potvrzení od správce, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovává správce, máte právo obdržet následující informace o osobních údajích:

 • Účely zpracování;
 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • Příjemci Vašich osobních údajů;
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Porušení ochrany osobních údajů

V případě porušení ochrany osobních údajů a v případě, že by porušení mohlo způsobit vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat.
V případě porušení ochrany osobních údajů o tom budeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin po zjištění porušení ochrany osobních údajů, informovat dozorový úřad.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě porušení ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Stížnost můžete podat písemným oznámením na následující adrese Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana nebo e-mailem na adresu gp.ip@ip-rs.si.

Důležité informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro dohodnuté účely a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy, jakož i v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany a zpracování Vgašich osobních údajů, můžete se vždy obrátit na kontaktní osobu správce údajů na adrese:

CGS Labs d.o.o.,
Brnčičeva ulica 13,
1000 Ljubljana, Slovenia,
Telefon: +386 1 235 06 00
e-mail: info @cgs-labs.cz