BIM projektování a úpravy kanálů / říčních toků

Aquaterra je profesionální software pro návrh a úpravy kanálu, vodních děl a říčních toků. Integruje hydraulické výpočty MIKE FLOOD a HEC-RAS s návrhem protipovodňové ochrany, vodních proudů, sesuvů půdy a konstrukcí zavlažovacích systémů. Pomocí svého flexibilního, dynamického datového modelu podporuje BIM pracovní postupy a procesy s plnou podporou standardizovaného datového formát IFC.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Pečlivě navržené uživatelské rozhraní a postup práce jsou v souladu s projekční praxí při návrhu i rekonstrukci kanálu, vodních děl a říčních toků. Díky tomu se uživatel v programu Aquaterra rychle orientuje a rychle se učí pracovním postupům.

Od počátečního až po detailní návrh

Aquaterra usnadňuje návrh ve všech fázích projektu, od koncepčních studií až po detailní finální návrh do nejmenších detailů. Z údajů o ose koryta řeky, podélných a příčných řezů může uživatel rychle sestavit 3D Solid model koryta a břehů, vytvořit materiálové kalkulace, výkazy kubatur zemních prací a připravit tištěnou dokumentaci situačních výkresů, podélných profilů a příčných řezů.

Funkce

Řešení CGS Labs poskytují rozsáhlou podporu BIM dat, bez omezení CAD platformou uživatelem používanou. 3D modely pozemních komunikací, železnic anebo říčních toků a kanálů jsou generovány jako velice detailní 3D objekty (typu solid) s rozšířenými metadaty BIM (atributy) přímo k daným objektům připojeným anebo jako data více povrchů pro využití v počítači naváděnými stavebními stroji apod.

Aquaterra disponuje Správcem vlastností pro přidávání a změnu metadat objektů 3D těles, což umožňuje kompatibilitu v rámci COBie (Construction Operations Building Information Exchange).
3D modely řešení Aquaterra a data atributů lze exportovat do datového formátu IFC. Formát exportu IFC je samozřejmě pravidelně aktualizován podle specifikací buildingSMART International, jehož je CGS Labs součástí.

Integrovaný nástroj pro detekci kolizí přímo v programu umožňuje projektantům vyhledávat možné kolize mezi vybranými 3D tělesy již v samotném výkresu, čímž šetří projekční čas na export modelů a vytváření analýz kolizí v aplikacích třetích stran mimo prostředí používaného CAD a jejich následné zpětné vyřešení. Čímž šetří také případné náklady na pořízení takovéhoto software.

Digitální model terénu (DTM)

Aquaterra disponuje vlastním nástrojem pro modelaci podrobného digitálního modelu terénu (DTM), který je dlouhodobě nativně součástí softwarového portfolia CGS Labs. Digitální model terénu (DTM) je možné tvořit na základě různých dat: datové soubory totálních stanic, s využitím bodů DWG, lomových hran, bloků atd. Tímto získáváte volnost volby CAD platformy, a to od běžného AutoCADu anebo BricsCADu PRO, včetně možnosti volby Autodesk Civil 3D BricsCADu PRO (V20 nebo novější), od kterých je možné převzít povrchy v nich vymodelované, jako základ pro Váš projekt.

Svahování a zemní tělesa

Vytváření složitých svahů s vícero podmínkami pro výkop a násyp dává uživateli možnost pokrýt různé návrhové scénáře a požadavky na geometrii pro všechny druhy projektů zemních těles. Stejně tak je s jejich pomocí možné tvořit pozemní komunikace, od jednoduchého návrhu polní či lesní cesty až po složitý návrh geometrie křižovatky. Je tak možné i v řešení Aquaterra navrhnout přidruženou silniční infrastrukturu obslužných a servisních komunikací, dále vytvářet plošné stavby a zemní tělesa objektů jako jsou rybníky, parkovací plochy a další.

3D povrch a 3D objemový model

3D modely kanálů a říčních toků jsou v řešení Aquaterra generovány jako 3D povrchy či 3D objemové modely (3D solid). 3D model povrchu je vytvářen automaticky z 3D prvků kanálů anebo říčních koryt na základě příčných řezů. Stejně tak může být sestaven pomocí funkcí zemních těles. 3D objemový model je pak vytvořen na základě ploch příčných řezů, kde je možné definovat materiály skladby a objekty příčného řezu dále rozšířit o negrafické informace – BIM atributy, tedy negrafické informace BIM modelu.

Pomocí těchto 3D těles (3D solid) můžeme také jednoduše modelovat tvarově složité objekty a ty poté zobrazovat v podélných profilech a příčných řezech. Všechny takto vytvořené 3D modely, včetně rozšiřujících atributových dat (dodaných negrafických informací), lze importovat do aplikací jako je Autodesk Infraworks, Navisworks a lze je použít v různých pracovních BIM postupech a dalších BIM prohlížečích apod.

Nástroje pro návrh osy kanálu a říčního koryta

Řešení Aquaterra poskytuje širokou škálu pokročilé tvorby návrhu geometrie osy kanálu a toku, nivelety a nástrojů pro jejich úpravy. Obsahuje nástroje pro návrh a plnou editaci vrcholů tečnového polygonu P(V)I, plovoucích a pevných prvků a návrhy pomocí pokročilých nástrojů geometrií vycházejících z již na místě existujících zaměřených dat koryta řeky či kanálu, které musí projektant zohlednit.

Reprezentace hladiny vody a definice inteligentních objektů k promítání

Čáry hladiny vody představují data získaná z hydraulického výpočtového softwaru (MIKE FLOOD nebo HEC-RAS). Jsou vytvořeny pro konkrétní osu kanálu či toku ve výkresu. Chcete-li zobrazit vedlejší objekty, jako jsou kanály, hráze, hranice parcel atd., určíte v situačním výkresu tyto objekty pomocí tzv. inteligentních křivek k promítání do profilů a / nebo příčných řezů. Funkce promítaných křivek je propojena přímo s projekcí bodů, která nabízí podobné možnosti promítání, je ale vyhrazena pro promítání objektů bodů podél jakékoli osy v projektu.

Podrobný návrh a editace příčných řezů

Zadejte 1D, 2D hladiny vody nebo kombinované výpočty a navrhněte nové nebo upravte stávající geometrie příčných řezů kanálu a koryt řek. Přidejte hráze a další objekty pomocí velké sady dostupných nástrojů. Přepočítejte hladiny vody a zkontrolujte dopad změn geometrie pro přesné vyhodnocení projektu.

Říční bariéry, hráze a vlnolamy

Bariéry a vlnolamy jsou pevné hydraulické konstrukce postavené na březích řek, které usměrňují tok vody a omezují pohyb sedimentů. Aquaterra podporuje návrh těchto objektů podél vybraných břehů jako 2D prvky s různými hodnotami sklonu.

Výkazy kubatur a zemních prací (QTO)

Aquaterra obsahuje nástroje pro materiálové kalkulace a výpočet kubatur zemních prací, stejně tak možnost exportovat tato QTO data kalkulací a vytvářet vlastní rozpočtové položky. Aquaterra Vám zároveň umožnuje propojit materiály v modelu definované rozpočtovým software, čímž zkracuje významně čas pro přepočet odhadů nákladů při změnách v projektu.

Hmotnice

Hmotnice představuje graficky znázorněné materiálové přesuny při návrhu liniové stavby. Schéma hmotnice pomáhá projektantům a dodavatelům pochopit, kde bude na stavbě požadavek na převoz materiálu rostlého terénu a porovnat tak možné úspory jednotlivých návrhů.

MIKE FLOOD od DHI je pokročilé profesionální řešení simulace záplav, které umožňuje simulaci jakéhokoli záplavového scénáře, ať už se jedná o simulace záplav spjatých s řekami, říční nivou, uličním zaplavením, odvodňovacími stokami, přehradami, pobřežními hrázemi a vlnolamy anebo jakoukoliv jejich kombinací.

Aquaterra disponuje integrovaným rozhraní MIKE FLOOD, které přenáší grafická data z Aquaterra do MIKE FLOOD, kde se následně provádějí výpočty průtoku vody. Tyto výsledky jsou přeneseny posléze zpět do Aquaterra, kde lze zobrazit vypočtené hladiny vody v MIKE FLOOD v podélných profilech a příčných řezech, čímž získáváte možnost tyto informace využít pro optimalizaci návrhů.

Aquaterra také poskytuje možnost vykreslování vypočetených hranic záplavových území z MIKE FLOOD 2D do CAD prosředí.

HEC-RAS je zavedený software pro jednorozměrné ustálené proudění a dvourozměrné hydraulické výpočty neustáleného proudění.

Integrované rozhraní HEC-RAS v řešení Aquaterra umožňuje přenos geometrie kanálu nebo říčních koryt z CAD prostředí do HEC-RAS, kde se následně provádějí výpočty průtoku vody. Výsledky výpočtů lze přenést opět nazpět do Aquaterra, kde se vypočtené hladiny vody zobrazí v podélném profilu i v příčných řezech. S přihlédnutím k výsledkům výpočtů a jejich následného zobrazení v CAD prostředí tak mohou projektanti v řešení Aquaterra upravit stávající návrhy a zohlednit v nich výpočty dle HEC-RAS.

Pomocí zmíněného rozhraní Aquaterra lze geometrii přímo importovat do HEC-RAS, zpět do Aquaterra pro aplikaci případných změn a ty opět odeslat do HEC-RAS pro další analýzy.

Google Mapy & Google Street View

Funkce importu Google Map řešení CGS Labs usnadňuje import rastrových obrázků, ale také i údajů o nadmořských výškách vybraného území z Google Map přímo do DWG výkresu ve vybraném souřadnicovém systému (včetně S-JTSK). Tohoto můžete s výhodou využít např. u koncepčních návrhů apod. K dispozici Vám je také funkce Google Street View, která uživateli umožňuje interaktivní zobrazení vybrané oblasti v prostředí Vašeho CAD řešeni.

Export do Google Earth

BIM Model vyprojektované infrastruktury v Aquaterra (3D solid) je k tomu určeným nástrojem možné rychle vizualizovat přímo do aplikace Google Earth. To umožňuje prezentovat projekt v prostředí, které uživateli zajistí výjimečný vizuální pohled na projekt zasazený do současného stavu v místě, s pohledy do okolí a to zcela bez potřeby zakoupení specializovaného vizualizačního software.

Podporované jazyky – lokalizace

 • angličtina (mezinárodní)
 • němčina
 • chorvatština
 • srbština
 • slovinština
 • čeština – se dokončuje

Podporované CAD platformy

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 – 2024 (mimo AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 – 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM a Ultimate V22 – V24

* Jsou podporovány pouze 64-bit verze

Vyberte verzi podle svých potřeb

Řešení Aquaterra Vám je k dispozici jako samostatná nebo síťová licence, formou pronájmu či jako trvalá. Řešení Aquaterra je dále rozděleno dle funkcí do dvou verzí, ze kterých si může zájemce zvolit dle svých potřeb a požadavků.

 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • 3D modelování pozemních komunikací
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • Návrh břehů
 • Návrh říčních hrází
 • Znázornění hladiny vody
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Aquaterra a zpět
 • Integrovaný interface pro podporu dat hydraulických výpočtů programu HEC-RAS
 • Integrovaný interface pro podporu dat hydraulických výpočtů programu MIKE-FLOOD od DHI
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D a BricsCAD
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terénu
 • Import/Export LandXML dat
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D říčních modelů a kanálů do Google Earth
 • Import geodetických dat
 • Nástroj pro tvorbu digitálního modelu terénu (CGS Labs DTM)
 • 3D Svahování – zemní tělesa
 • Podpora povrchů Civil 3D a BricsCAD
 • Nástroje návrhů tras/os
 • Nástroje návrhu nivelety
 • Nástroje tvorby příčných řezů a vzorových příčných řezů pro tvorbu knihoven příčných řezů
 • 3D modelování pozemních komunikací
 • Promítání bodů, linií a 3D objemových těles do zobrazení podélných profilů a příčných řezů
 • Nástroje pro tvorbu popisků a měření
 • Materiálové kalkulace & vykreslení hmotnice
 • Návrh břehů
 • Návrh říčních hrází
 • Znázornění hladiny vody
 • Rozhraní pro převzetí a předání objektů mezi Civil 3D <-> Aquaterra a zpět
 • Integrovaný interface pro podporu dat hydraulických výpočtů programu HEC-RAS
 • Integrovaný interface pro podporu dat hydraulických výpočtů programu MIKE-FLOOD od DHI
 • Podpora 3D objemových těles (3D Solid)
 • BIM nástroj Správce vlastností, pro správu, editaci a filtrování atributů/vlastností negrafických informací BIM modelu
 • 3D/BIM analýza kolizí objektů přímo uvnitř AutoCAD, Civil 3D a BricsCAD
 • Import Google Earth geoprostorových dat přímo do CAD výkresu pro vytvoření digitálního modelu terénu
 • Import/Export LandXML dat
 • Import/Export 3D/BIM modelu do IFC 4.2 datového formátu vlastním nástrojem CGS Labs
 • Export 3D říčních modelů a kanálů do Google Earth

Předplatné nebo trvalá licence


Která je pro mne lepší?

Lokální vs síťová licence


Jaký je mezi nimi rozdíl?

CGS Labs údržba software


Proč je moudré ji mít?

CGS Labs financování


Cenově dostupný způsob, jak zahájit podnikání

References

Budoucnost budujeme společně