Nástrojem tvorby digitálního modelu terénu CGS Labs vytvoříte model terénu v aktuálním otevřeném DWG. Vytvoření digitálního modelu terénu je s nástrojem pro tvorbu CGS Labs povrchu možné z mnoha různých vstupů od objektů ve výkresu obsažených:

 • body,
 • bloky,
 • úsečky,
 • křivky,
 • 3D křivky,
 • textové soubory se souřadnicemi bodů zaměření.

Import textových souborů zaměření z totálních stanic v různých formátech databázových vět, které má uživatel možnost upravovat a vytvářet dle vlastních potřeb – vice o těchto možnostech se dozvíte v článku „Tvorba digitálního modelu povrchu ze souborů bodů zaměření (textových souborů) v řešeních CGS Labs“.

Pojďme si tedy zprvu projít základy vytváření digitálního modelu terénu / povrchu (DTM).

Vytvoření povrchu z výkresových objektů

Modely povrchů, jak bylo výše zmíněno je možné vytvářet z výkresových objektů:

 • body,
 • bloky,
 • úsečky,
 • křivky,
 • 3D křivky.

Pojmenování povrchu

Než začnete samotných povrch plnit daty k jeho definic, je nutné povrch vytvořit a pojmenovat – přejděte na kartu „Situace“, do sekce „DMT a svahování“ a zvolte tlačítko „Terén“, které je rozbalovací a dělí se o pozici společně s funkci „Popisky vrstevnic“.


Následující dialogové okno Vás požádá o pojmenování povrch, zadejte název a potvrďte OK.

Výběr dat

Poté se Vám zpřístupní dialogové okno pro specifikaci dat pro tvorbu DTM a nastavení zobrazení budoucího terénu, kde sekce:

 • „Název povrchu:“ – slouží pro výběr již vytvořeného povrchu, pokud jich projekt obsahuje více, kterého zdrojová data anebo zobrazení se chystáme upravovat.
 • „Zdroj dat:“ – je rozdělen na dvě části
  • Typ dat
   • k určený typu dat, která se chystáte do souboru přidávat anebo případně odebírat – jako jsou body zaměření, povinné spojnice, hranice anebo soubory bodů
  • Filtr
   • filtr Vám následně umožňuje určit konkrétní typ objektů, které budou ze skupiny dat vybrány při výběru z modelového prostoru – body, bloky, úsečky, křivky, 3D křivky.
  • Kresli
   • zde v levé části sekce lze nastavit viditelnost objektů Triangulace povrchu, hranic a vrstevnic,
   • v pravé části je k dispozici tlačítko (piktogramem klíče) pro nastavení zobrazení jednotlivých objektů (o této možnosti se dočtete v článku zde).

Následně již doje k výběru Vámi zvolených objektů vyfiltrovaných dle provedeného nastavení pomocí tlačítka modré plus na konci řádku „Typ dat:“.

Vytvoření povrchu

Poté můžete pokračovat s výběrem dalších množin objektů s pomocí filtrů anebo ukončit vybírání a přidat zvolena data do povrchu pomocí tlačítek:

 • „Použít“ – přidá data do definice povrchu, ale nezavře dialogové okno „Vytvoř povrch“,
 • „OK“ – přidá data do definice povrchu a zavře dialogové okno „Vytvoř povrch“.

Tím dojde k vytvoření povrchu anebo jeho aktualizaci na základě dodaných dat dle výběru definice, za jakým účelem jsou data přidána anebo odebrána. Výsledný povrch pak může vypadat např. takto: